ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 600000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 120000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำฝน ฝ ๓๓
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 25000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอพระพุทธ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 2000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม สปช. ๖๐๑/๒๖
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 40000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 117,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสุด(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..