ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 600000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :