ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วม สปช. ๖๐๑/๒๖
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 40000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :