ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 117,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลานกีฬาเอนกประสงค์ สร้าง ปี 2551 ด้วยงบประมาณ 117,000  บาท  แบบกรมพลศึกษา