ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสุด(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 30,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :