ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ก.ย. 60 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ศูนย์ที่ 12
รร.ชุมชนบ้านโคกสี
11 ก.ย. 60 ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแวงน้อย
สมาคม
18 ก.ย. 60 ประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา
รร.วัดจุมพล
19 ก.ย. 60 ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา