ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.พ. 61 ประเมินผลชั้น ป.๒,๔,๕ ข้อสอบกลาง
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 ประเมินการอ่าน ชั้น ป.๑
สพบ.ประเมินการอ่านชั้น ป.๖
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
03 ก.พ. 61 สอบ ONET ชั้น ป.6
สอบ ONET ชั้น ป.๖ สนาม รร.ชุมชนบ้านโคกสี
ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสี สพป.ขอนแก่น เขต ๓
29 ม.ค. 61 ถึง 30 ม.ค. 61 การออกเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมสอบ O-NET
ศูนย์ ๑๒ แวงน้อยทางขวางก้านเหลือง