ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ย. 60 ถึง 19 พ.ย. 60 อบรม STEM ศึกษา
ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสี ศูนย์ที่ 12 แวงน้อยทางขวางก้านเหลือง