ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก  ตั้งอยู่ บ้านหันโสกเชือก  หมู่ ๗  ตำบลทางขวาง  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๔๙๖   โดยย้ายมาจากโรงเรียนบ้านทางขวาง    อาศัยศาลาการเปรียญวัดไพบูลย์  บ้านหันโสกเชือกเป็นที่เรียน
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  จำนวนนักเรียน  ๖๗ คน   มีนายพุฒ  ไปประนงค์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ปี ๒๕๑๔ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ  จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ชาวบ้านสมทบ  ๖,๐๐๐ บาท
อาคารหลังนี้ได้รื้อถอน ปี ๒๕๓๘  เนื่องจากทรุดโทรม  นำไปก่อสร้างห้องสมุด
ปี ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณาสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๑/๒๖   งบประมาณ  ๖๐๐,๐๐๐  บาท
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  มีนักเรียนทั้งสิน  ๒๑  คน   ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ๑ คน   ครูผู้สอน  ๓  คน  ภารโรง  ๑ คน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.09 KB