ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพงษ์ อุดมฉวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2554- ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายพุฒ ไปประนงค์
ตำแหน่ง : รักษาตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๙๖-๒๔๙๖,๒๔๙๘-๒๕๐๗
ชื่อ-นามสกุล : นายคำเบ้า เจ้าทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๔๙๖-๒๔๙๘
ชื่อ-นามสกุล : นายขุ่ย ดีจะมาลา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๐๘
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว เพียรแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๑๗
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก ไชยดุลานันท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๓๒
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท ลุนสำโรง
ตำแหน่ง : พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๓
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ครูใหญ่
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ อุทกัง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๔
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ คำภาบุตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๔๐
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล อุบลสาร
ตำแหน่ง : รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นายเนรมิต ศิริภิรมย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสัณห์ ลุนบง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๗
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต สอนคำแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ อุบลพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ำอำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๑
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล มนตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต แหลมคม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ เถาหมอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๓
ชื่อ-นามสกุล : นายปิติพงษ์ สุดสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๓
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ มูลธิยะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๔