ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอบคุณผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ผ้าป่าการศึกษา เม่อวันที่  12  เมาายน 2556   รายรับ  394,375  บาท   รายจ่าย  104,363  บาท  คงเหลือสุทธิ   290,012  บาท  
1. อบต.ทางขวาง 8,440  บาท 2. โรงเรียนบ้านทางขวาง 1,000  บาท
3. โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 1,000  บาท 4. ผอ.วีรพงษ์-อ.กรองแก้ว  อุดมฉวี 5,000  บาท
5. พ่อสุรพล  แสงคำ     50  บาท 6. บ้านหนองแวงห้วยทราย    740  บาท
7. ขายดอกไม้ 4,090  บาท 8. บ้านทางขวาง    500  บาท
9. บ้านคลองเจริญ    500  บาท 10.บ้านสันติสุข    500  บาท
11.คุณสาคร-คุณนวลจันทร์  นามวิชัย 1,000  บาท 12.คุณบุญหนา  ประเสริฐวงษา    100  บาท
13.คุณเรืองยศ-คุณทองทิพย์    500  บาท 14.คุณยัณต์  ศรีบุญโรจน์    120  บาท
15.ผูัไม่ประสงค์ออกนาม 1,380  บาท 16.พ่อผปรีชา-แม่บัวพันธ์  บัวอ่อน    600  บาท
17. แม่เสาร์  เหล่อกอเกตุ 2,020  บาท 18.บานหนองหญ้าปล้อง    400  บาท
19.สายระยอง พ่อสวน- แม่หนม  ชัยเสริม 5,830  บาท 20.คุณสิทธิโชค-คุณเบญจวรรณ  บัวอ่อน 1,000  บาท
21.พ่อประมวล-แม่ทองจันทร์ ประกอบนันท์ 1,500  บาท 22.คุณเวช  โยธานา    100  บาท
23.หนองบะยาว    320  บาท 24.แม่ดาวเรือง  ประกอบนันท์ 7,709  บาท
25.พ่อประสาร-แม่ทองสุข  พิมล 2,509  บาท 26.พ่อเฮียง-แม่คำพอง เหล็กกล้า 1,100  บาท
27.แม่้สำเรียง  แก้วเรือง    250  บาท 28.พ่อสิงห์  ประวะเสนัง 3,100  บาท
29.คุณขวัญนภา  วารกิจ    450  บาท 30.พ่อบัญญัติ-แม่แดง  แสงวงษ์ 5,299  บาท
31.คุณพิชิตพล-คุณอำพร  ประกอบนันท์ 1,000  บาท 32.พ่อหนู  ลุนดาพร    820  บาท
33.บ้านหัวนา    400  บาท 34.สายคุณปนัดดา  วีระกุล 3,500  บาท
35.สายคุณประภาศรี   วีระกุล 7,100  บาท 36.สายคุณเฉียบ-คุณบุษบา  อาหารทะเล 4,900  บาท
37.พ่อบุญเพ็ง-แม่อุทิศ  ประกอบนันท์       10,099  บาท 38.คุณหลง-คุณบุษบา  บัวนาค 3,000   บาท
39.สายหญ้าเทียม  กรุงเทพฯ       19,099  บาท 40.พ่อถวิล-แม่หัตถ์  มูลสูตร 2,649  บาท
41.พ่อหนูแดง-แม่เผิ่ง  แสงจันทร์ 2,100  บาท 42.สาย รพ.แวงน้อย  คุณแพรวนภา 5,000  บาท
43.บ้านหญ้าคา  ละหานนา    300  บาท 44.คุณวาสนา  เดชศรี 3,220  บาท
45.สายตั้งฮั่วเส็งวอเตอร์ฟอร์ด        13,570 บาท 46.สายเกหลี  พ่อสุวรรณ์   แก้วมะไฟ        15,000  บาท
47.สายคุณอนุชิต   แพงเป๊ะ  4,000  บาท 48.สายพ่อวิรัตน์-แม่ไว  แสนจ้ำ   1,500  บาท
49.สายเทศบาลบัวลาย  2,999  บาท 50.สายคุณสถิตพร  แม่สีดา 7,600  บาท
51.พ่อสมบัติ-แม่สมหวัง  ลุนดาพร  3,360  บาท 52.พ่อบุญเพ็ง-คุณพลถนอม-คุณวัฒนชัยฯ 7,509  บาท
53.แม่โสดา-ผอ.พงศกร-พ่อสมชาย-แม่บุญ  9,600  บาท 54.สายเขยบ้านหันโสกเชือก        29,000  บาท
55.ครอบครัวแสนศึก-แวงใหญ่-นครชัยแอร์  5,800  บาท 56.ผอ.ปิติพงษ์  สุดสะอาด  1,000  บาท
57.สายเกาหลี คุณสมภาร-คุณสุนันท์ พัฒมะณี 15,200  บาท 58.สายปากช่อง-โปรตุเกส พ่อแช่ม-แม่สมใจ    10,099  บาท
59.สายบ้านโคกสง่า  3,669  บาท 60.ผอ.วัทนา  ใจสี  รร.โคกสง่า  1,000  บาท
61.สายบ้านโคกสง่า  คุณสมใจ  วินทะชัน  2,070  บาท 62.รร.บ้านโสกน้ำขาว          1,000  บาท
63.สายบ้านโคกสง่า หมู่ 6  1,760  บาท 64.ผอ.รัตนประภา  หาญเสนา          1,000  บาท
65.รวมญาติ ผอ.วีรพงษ์  อุดมฉวี  5,290  บาท 66.คณะครูโรงเรียนบ้านหนองแวงมน  4,140  บาท
67.บ้านสันติสุข หมู่ 10  2,310  บาท 68.พ่อนิพนธ์ ไปประนงค์-สอ.อาทิตย์-คุณจารุณี  8,600  บาท
69.บ้านโคกล่าม  1-2  1,109  บาท 70.แม่เหลา  ศรีบุญโรจน์    989  บาท
71.พ่อน้อย-แม่สั่น ประวัติศรี  1,299  บาท 72.ป้าน้อย  ขันตรี  1,500  บาท
73.พ่อจันทร์-แม่บุญโฮม-คุณอดิศักดิ์-คุณประดับ  4,289  บาท 74.สายพานาโซนิก  คุณศุภชัย  1,350  บาท
75.คุณนครศรี  พินิจสุริยะ  4,169  บาท 76.คุณบัวผัน  เหล่ากอเกตุ    800  บาท
77.สายอิสราเอล คุณจักรวาล อุบลสาร        59,999 บาท 78.คุณดาวหยาด  วงษ์ลืออำนาจ    876  บาท
79.พ่อสุบรรณ  เหล่ากอเกตุ    660  บาท 80.คุณชุติมา  พลหงษา    200  บาท
81.คุณปิยานุช  ประโพธิ์ศรี    740  บาท 82.บ้านโนนบก    300  บาท
83.คุณครูอนุพงศ์  คงอินทร์ 1,779  บาท 84.พ่อสายทอง  มูลสูตร  1,019  บาท
85.ผอ.บุญชิต  บุญมีทา   500  บาท 86.คุณนุชนารถ  ลาดขวา  2,109  บาท
87.รร.บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา   500  บาท 88.พ่อครูไสว  เพียรแก้ว     100  บาท
89.ผอ.เสกสรร  ลุนบง   500  บาท 90.พ่อไพฑูรย์  ชมดี     400  บาท
91.คุณครูจุรีรัตน์  ธรรมวิเศษ 1,030  บาท 92.แป้งน้ำพอง     500  บาท
93.ขายพวงมาลัย    787  บาท 94.ป.สุนทร-นครพนม-กทม.-แม่กิ่ง  4,840  บาท
95.คุณณัฐวุฒิ  ไมล์วิสัย     50  บาท 96.คุณสิทธิโชค   บัวอ่อน  1,000  บาท
97.บ้านโนนงิ้ว    540  บาท 98.ร้านศรีทองการพิมพ์     300  บาท
99.พ่อครูบุญเลิศ-แม่อำพร  ยานะนันท์ ขอนแก่น 25,504  บาท


ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราช และสื่งศักดิ์ทั้งหลาย  จงดลบันดาลและประทานพร
ให้ทุกๆท่านที่ได้บริจาคในครั้งนี้  จงโชคดี  มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มั่งมีศรีสุขตลอดกาลเทอญ

  ประมวลภาพผ้าป่าการศึกษา “ ๖๐ ปี โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก” ๑๒-๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

IMG_2388.jpg   IMG_2402.jpg

IMG_2404.jpg   IMG_2405.jpg

IMG_2406.jpg   IMG_2407.jpg

IMG_2408.jpg   IMG_2409.jpg

IMG_2410.jpg   IMG_2411.jpg

IMG_2412.jpg

IMG_2415.jpg   IMG_2416.jpg

IMG_2417.jpg   IMG_2420.jpg

IMG_2428.jpg    IMG_2435.jpg

IMG_2485.jpg    IMG_2511.jpg

IMG_2519.jpg   ขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มั่งมี  ศรีสุข  ตลอดกาล

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2556,15:55   อ่าน 1006 ครั้ง