ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
(อ่าน 16) 16 พ.ค. 61
รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ ( ๑ เมย ๖๑) (อ่าน 64) 18 มี.ค. 61
รายงาน LIKE Model ศูนย์เิรียนรู้ ภาค ๑ ปี ๖๐ (อ่าน 92) 14 ก.พ. 61
บรรทัด ๕ เส้น (อ่าน 76) 08 ก.พ. 61
แบบฝึกอ่าน ชั้น ป ๑ (อ่าน 83) 08 ก.พ. 61
ผลการนประเมินการอ่านการเขียน ศุนย์เรียนรู้ (อ่าน 98) 21 ม.ค. 61
รายงานผลยกระดับผลสัมฤทธิ์ (อ่าน 97) 21 ม.ค. 61
เปรียบเทียบผลสอบ Pre O-NET ชั้น ป.ุ6 (อ่าน 97) 21 ม.ค. 61
ผลการประเมินการอ่านเขียนครั้งที่ ๓ (อ่าน 88) 21 ม.ค. 61
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ สทศ. ปี 59 (อ่าน 116) 21 ธ.ค. 60
PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 134) 30 พ.ย. 60
โครงการเสริมสร้างเด็กและเยาวชนสู่ Thailand 4.0 (อ่าน 126) 27 พ.ย. 60
รายงานกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี บันทึกประวัติศาสตร์ 2 แผ่นดิน (อ่าน 245) 14 มี.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนบ้านหันโสกเชือก (อ่าน 388) 08 ก.พ. 59
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านหันโสกเชือก (อ่าน 521) 20 พ.ค. 58
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านหันโสกเชือก (อ่าน 490) 20 พ.ค. 58
ขอบคุณศิษย์เก่า ทุกคนที่ลงทะเบียนใน website ของโรงเรียน (อ่าน 722) 19 ก.พ. 57
ขอบคุณผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 875) 18 เม.ย. 56