ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นาย วีรพงษ์ อุดมฉวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0879527583
อีเมล์ : veerapong1962@gmail.com
ที่อยู่ :
40 หมุ่ 6 บ้านโคกสง่า ต.ทางขวาง อ. แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
12 มีนาคม 2516 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านโคกสง่า
25 มีนาคม 2519 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านทางขวาง
23 มีนาคม 2522 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น
มีนาคม 2524 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อ.พล จ.ขอนแก่น
21 มีนาคม 2521 ป.กศ.ชั้นสูง เอกภาษาอังกฤษ/โทคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
17 ตุลาคม 2530 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) เอก การประถมศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
11 พฤศจิกายน 2547 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ศม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 พฤษภาคม 2527 โรงเรียนบ้านทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ครู 2 ระดับ 2 ขั้น 2205 บาท ( สปจ.ขอนแก่นที่ 356/27 ลว. 5พ.ค.27)
17 ตุลาคม 2531 โรงเรียนบ้านทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 3 ขั้น 2625 (ปรับวุฒิ) สปจ.ที่ 1038/30 ลว. 30 ธ.ค.30
1 พฤษภาคม 2537 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ 1 ระดับ 4 ขั้น 7570 (สปจ.ที่ 217/37 ลว. 19 เม.ย.37)
15 กรกฎาคม 2542 โรงเรียนบ้านหนองโกน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ครูใหญ่ ระดับ 6 ขั้น 11120 (สปจ.ที่ 396/42 ลว. 13 ก.ค.42)
16 ธันวาคม 2543 โรงเรียนบ้านโคกสง่า อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 ขั้น 12720 (สปจ.ที่ 090/44 ลว. 9 ก.ย.44)
1 ตุลาคม 2546 โรงเรียนบ้านโคกสง่า อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ผูั้้อำนวยการโรงเรียน (เกณฑ์คุณภาพ) ระดับ 7 ขั้น 15630 บาท (สพท.ขก.3 ที่ 522/47 ลว.18 ส.ค.47)
21 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 นายวีรพงษ์ อุดมฉวี ผู้อำนวยการ รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยONETปี๕๙สูงกว่าระดับประเทศ จากนายศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต๓
2 สร้าง website โรงเรียน www.hansokchuek.com
3 การแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้นวัตกรรม "LIKE Model"
4 ครูดีศรีแวงน้อย ประจำปี ๒๕๕๙