ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายไพศาล อุบลสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
บ้านหันโสกเชือก ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2523 ป.กศ.เตี้ย วิทยาลัยครูเลย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2524 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ครู 1 ระดับ 1 ป้จจุบัน คศ.3 ระดับ 8
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึงแสนครูดี ของ คุรุสภา ปี 2554