ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายไพศาล อุบลสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0883183640
อีเมล์ : ubonsal640@Gmail.com
ที่อยู่ :
65 ม.7 ต.ทางขวาง อ. แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ปริญญาตรี ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2524 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ครู 1 ระดับ 1
2555 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ครู
2555 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ครู คศ.3 ระดับ 8
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึงแสนครูดี ของ คุรุสภา ปี 2554