ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมพร ประโพธิศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0856473524
อีเมล์ : praposri_123@hotmail.com
ที่อยู่ :
ึ73 หมู่ 10 บ้านสันติสุข ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาตรี ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธืราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มีนาคม 2533 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ครู
วันที่ 1 พฤษภาคม 2537 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ครู
24 ปี ที่อยู่ที่นี้ โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
21 กุมภาพันธ์ 2560 24 ปี ที่อยู่ที่นี้ โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่ผลสอบ onet ปี 59 มีค่าเฉลี่ยได้ลำดับที่ 1 ของศูนย์ที่ 12 แวงน้อยทางขวางก้านเหลือง
2 ครูผู้สอนดีเด่นอำเภอแวงน้อย ประจำปี 2560
3 ห้องเรียนคุณภาพ ปี ๒๕๕๘ ศูนย์ที่ ๑๒ แวงน้อยทางขวางก้านเหลือง
4 ครูดีในดวงใจ ปี 2557
5 หนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา ปี 2555
6 ครูผู้สอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ดีเด่น ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปี 2551
7 ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดีเด่น ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปี 2554
8 บุคลากรต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ สาขาคณิตศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปี 2545