ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมพร ประโพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0856473524
อีเมล์ : praposri_123@hotmail.com
ที่อยู่ :
ึ73 หมู่ 10 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป.กศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม วิชาเอก พลศึกษา โท สุขศึกษา
2535 ปริญญาตรี วิชาเอก ประถมศึกษา ( ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
2526 มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาเอกวิทย์ - คณิต )ม.ศ. 5 รุ่นสุดท้าย โรงเรียนไพศาลวิทย์ อ.พล จ.ขอนแก่น
2523 มัธยมศึกษาตอนต้น (วิชาเอกช่างยนต์) ม.ศ. 3 รุ่นสุดท้าย โรงเรียนเมืองพลวิทยาคม ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
2520 ประถมศึกษาตอนปลาย ป.7 รุ่นสุดท้าย โรงเรียนบ้านหนองบะ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
2517 ประถมศึกษาตอนต้น ป.4 รุ่นสุดท้าย โรงเรียนบ้านหนองแวงมน ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มีนาคม 2533 - 30 เมษายน 2537 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ครู 2 ระดับ 2 ขั้น 2,850 บาท เลขที่ 7726 คำสั่ง สปจ.ชัยภูมิ ที่ 148/33 ลว.30 ก.พ.2533
1 พฤษภาคม 2537 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ . สปอ. แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น คำสั่ง สปช.ที่ 793/37 ลว.29 เม.ย.37 อาจารย์ 1 ระดับ 3 ขั้น 5,860 บาท
1 พฤษภาคม 2537 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก สปอ.แวงน้อย สปจ.ขอนแก่น คำสั่ง สปช.ที่1446/37 ลว. 8 ก.ค. 2537 อาจารย์ 1 ระดับ 3 ขั้น 5,860 บาท
1 ต.ค. 2538- 1 ต.ค.2542 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก สปอ.แวงน้อย สปจ.ขอนแก่น คำสั่ง สปจ.ที่ 867/38 ลว. 20 ก.ย. 2538 อาจารย์ 1 ระดับ 4 ขั้น 7,580 บาท
1 ต.ค. 2542- 1 ต.ค.2545 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก สปอ.แวงน้อย สปจ.ขอนแก่น คำสั่ง สปจ.ที่ 558/42 ลว. 10 ก.ย. 2542 อาจารย์ 1 ระดับ 5 ขั้น 9,300 บาท
1 ต.ค. 2545- 1 ต.ค.2547 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก สปอ.แวงน้อย สปจ.ขอนแก่น คำสั่ง สปจ.ที่ 0283 /46 ลว. 18 เม.ย.. 2546 อาจารย์ 2 ระดับ 6 ขั้น 11,120 บาท
1 เม.ย. 2547 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก สพท.ขอนแก่นเขต 3 คำสั่ง สปจ.ที่ 523/47 ลว. 8 ต.ค.. 2547 อาจารย์ 2 ระดับ 7 ขั้น 14,500 บาท
13 ต.ค. 2556 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก สพท.ขอนแก่น เขต 3 คำสั่ง สปจ.ที่ 867/38 ลว. 20 ก.ย. 2538 คศ. 3 ระดับ 8 ขั้น 32,650 บาท
13 ต.ค. 2556 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก สพท.ขอนแก่น เขต 3 คำสั่ง สปจ.ที่ 867/38 ลว. 27 มี.ค. 2556 คศ. 3 ระดับ 8 ขั้น 32,650 บาท
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีในดวงใจ ปี 2557
2 หนึ่งแสนครูดี ของคุรุสภา ปี 2555
3 ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดีเด่น ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปี 2554
4 ครูผู้สอนสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ดีเด่น ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปี 2551
5 techer Aword สาขา คณิตศาสตร์ จาก สปช. ปี 2545