ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมพร ประโพธิศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6473524
อีเมล์ : praposri_123@hotmail.com
ที่อยู่ :
73 หมู่ 10 บ้านสันติสุข ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ประถมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว
2538 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปวนพุ
2541 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
2544 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเลย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น