ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิชา เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสมพร ประโพธิศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6473524
อีเมล์ : praposri_123@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2537 ปริญญาตรี ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธืราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มีนาคม 2533 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีศรีแวงน้อย ปี 2560