ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : somphon praphosri
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ป.กศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 มีนาคม 2533 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ครู 2 ระดับ 2 เงินเดือน 2,850
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์ศูนย์ที่ 12
2