ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเมธาวุฒิ คำมงคุณ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0870449369
อีเมล์ : Krutom@hotmail.com
ที่อยู่ :
บ้านหันโสกเชือก ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2535 ประถมศึกษาปี่ที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว
2538 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปวนพุ
2541 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
2544 ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเลย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-2554 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ ครู
2554-2556 โรงเรียบ้านหนองหญ้าขาว ครู
2556- ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูดีเด่นอำเภอแวงน้อย ประจำปี ๒๕๕๘