ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิชา เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

นายไพศาล อุบลสาร
ครู คศ.3
หัวหน้าวิชา เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

นายสมพร ประโพธิศรี
ครู คศ.2
หัวหน้าวิชา เพิ่มเติม คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0