ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไพศาล อุบลสาร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายไพศาล อุบลสาร