ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมพร ประโพธิ์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

somphon praphosri
ครู คศ.3