ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมพร ประโพธิศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ