ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมพร ประโพธิศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเมธาวุฒิ คำมงคุณ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ