ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมพร ประโพธิศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ