ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเพ็ง ประกอบนันท์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล มูลสูตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ทางศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภรณ์ฑิรา ลุนดาพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสงกาล เวียงหนองหว้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุข ประกอบนันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอิสระพงษ์ แก้วเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศรี บุญลือ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล อุบลสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพงษ์ อุดมฉวี
ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหาร
เบอร์โทร :