ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นาย วีรพงษ์ อุดมฉวี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/01/2012
ปรับปรุง 09/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 412048
Page Views 500381
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกระแสพัฒนา พล
2 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ลอมคอม พล
3 โรงเรียนบ้านลอมคอม ลอมคอม พล
4 โรงเรียนพล ลอมคอม พล
5 โรงเรียนบ้านหนองอรุณ ลอมคอม พล
6 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย ลอมคอม พล
7 โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ลอมคอม พล
8 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม หนองมะเขือ พล
9 โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ หนองมะเขือ พล
10 โรงเรียนหนองมะเขือซองแมววิทยา หนองมะเขือ พล 043-214066
11 โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก หนองมะเขือ พล
12 โรงเรียนบ้านโนนตะโก หนองมะเขือ พล
13 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่206 หนองแวงนางเบ้า พล
14 โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า หนองแวงนางเบ้า พล 043-214068
15 โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน หนองแวงนางเบ้า พล
16 โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ หนองแวงนางเบ้า พล
17 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา หนองแวงนางเบ้า พล
18 โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี หนองแวงนางเบ้า พล
19 โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี หนองแวงโสกพระ พล
20 โรงเรียนผ่านบางอนุสรณ์ หนองแวงโสกพระ พล
21 โรงเรียนบ้านหนองแปน หนองแวงโสกพระ พล
22 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองแวงโสกพระ พล
23 โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง หนองแวงโสกพระ พล
24 โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ หนองแวงโสกพระ พล
25 โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา หนองแวงโสกพระ พล
26 โรงเรียนบ้านหันน้อย หนองแวงโสกพระ พล
27 โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล หัวทุ่ง พล
28 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม หัวทุ่ง พล
29 โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร หัวทุ่ง พล
30 โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) เก่างิ้ว พล
31 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา เก่างิ้ว พล
32 โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี เก่างิ้ว พล
33 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี เพ็กใหญ่ พล
34 โรงเรียนบ้านทุ่งแค เพ็กใหญ่ พล
35 โรงเรียนบ้านยานาง เพ็กใหญ่ พล
36 โรงเรียนบ้านโนนหอม เพ็กใหญ่ พล
37 โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ เพ็กใหญ่ พล
38 โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) เพ็กใหญ่ พล
39 โรงเรียนบ้านทับบา เมืองพล พล
40 โรงเรียนอนุบาลซู่เอ็ง เมืองพล พล
41 โรงเรียนซู่เอ็ง เมืองพล พล
42 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ เมืองพล พล
43 โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง เมืองพล พล
44 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ เมืองพล พล
45 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล เมืองพล พล
46 โรงเรียนชุมชนบ้านชาด เมืองพล พล
47 โรงเรียนบ้านหนองห้าง เมืองพล พล
48 โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตอุปถัมภ์) โคกสง่า พล
49 โรงเรียนบ้านหนองบะ โคกสง่า พล
50 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา โคกสง่า พล
51 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน โคกสง่า พล
52 โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง โจดหนองแก พล
53 โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก โจดหนองแก พล
54 โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม โจดหนองแก พล
55 โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี โจดหนองแก พล
56 โรงเรียนบ้านหนองเรือ โจดหนองแก พล
57 โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี โนนข่า พล
58 โรงเรียนมิตรภาพ 2 โนนข่า พล
59 โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ โนนข่า พล
60 โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง โนนข่า พล
61 โรงเรียนบ้านห้วยโจด โนนข่า พล
62 โรงเรียนโนนข่าวิทยา โนนข่า พล 418240
63 โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง โนนข่า พล
64 โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น โสกนกเต็น พล 043-210133
65 โรงเรียนบ้านเพ็กน้อย โสกนกเต็น พล
66 โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) โสกนกเต็น พล
67 โรงเรียนบ้านป่าเป้า โสกนกเต็น พล
68 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ โสกนกเต็น พล
69 โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง โสกนกเต็น พล
70 โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ คึมชาด หนองสองห้อง
71 โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน คึมชาด หนองสองห้อง
72 โรงเรียนบ้านคึมชาด คึมชาด หนองสองห้อง
73 โรงเรียนบ้านศุภชัย คึมชาด หนองสองห้อง
74 โรงเรียนบ้านปอแดง คึมชาด หนองสองห้อง
75 โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง คึมชาด หนองสองห้อง 043-260429
76 โรงเรียนบ้านดงเค็ง ดงเค็ง หนองสองห้อง
77 โรงเรียนไตรคามวิทยา ดงเค็ง หนองสองห้อง
78 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ดงเค็ง หนองสองห้อง
79 โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา ดงเค็ง หนองสองห้อง
80 โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ ดงเค็ง หนองสองห้อง
81 โรงเรียนบ้านโกรก ดงเค็ง หนองสองห้อง
82 โรงเรียนบ้านหนองวัดป่า ดอนดั่ง หนองสองห้อง
83 โรงเรียนบ้านหินแร่ ดอนดั่ง หนองสองห้อง
84 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ดอนดั่ง หนองสองห้อง
85 โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง ดอนดั่ง หนองสองห้อง
86 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย ดอนดั่ง หนองสองห้อง
87 โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว ดอนดู่ หนองสองห้อง
88 โรงเรียนบ้านหนองบัวลอง ดอนดู่ หนองสองห้อง 043 - 260410
89 โรงเรียนบ้านโนนท่อน ดอนดู่ หนองสองห้อง
90 โรงเรียนบ้านกุดหว้า ดอนดู่ หนองสองห้อง
91 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดอนดู่ หนองสองห้อง
92 โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย ดอนดู่ หนองสองห้อง 043 260418
93 โรงเรียนบ้านดอนดู่ ดอนดู่ หนองสองห้อง
94 โรงเรียนบ้านหนองแสง ดอนดู่ หนองสองห้อง 043260692
95 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ตะกั่วป่า หนองสองห้อง
96 โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า ตะกั่วป่า หนองสองห้อง
97 โรงเรียนจตุคามวิทยา ตะกั่วป่า หนองสองห้อง
98 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง ตะกั่วป่า หนองสองห้อง
99 โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง ตะกั่วป่า หนองสองห้อง
100 โรงเรียนบ้านหนองคูบัว ตะกั่วป่า หนองสองห้อง
101 โรงเรียนบ้านหนองยาง วังหิน หนองสองห้อง
102 โรงเรียนบ้านหลักด่าน วังหิน หนองสองห้อง
103 โรงเรียนบ้านวังหิน วังหิน หนองสองห้อง
104 โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม วังหิน หนองสองห้อง
105 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว วังหิน หนองสองห้อง
106 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สำโรง หนองสองห้อง
107 โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม สำโรง หนองสองห้อง
108 โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรง หนองสองห้อง
109 โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี สำโรง หนองสองห้อง
110 โรงเรียนบ้านหนองกาว สำโรง หนองสองห้อง
111 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สำโรง หนองสองห้อง
112 โรงเรียนอมตวิทยา หนองสองห้อง หนองสองห้อง
113 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองสองห้อง หนองสองห้อง
114 โรงเรียนบ้านเปาะ หนองสองห้อง หนองสองห้อง 043-260323
115 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา หนองสองห้อง หนองสองห้อง
116 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา หนองสองห้อง หนองสองห้อง
117 โรงเรียนบ้านเมย หนองสองห้อง หนองสองห้อง (043) 491729
118 โรงเรียนบ้านโนนกราด หนองสองห้อง หนองสองห้อง
119 โรงเรียนบ้านขาม หนองสองห้อง หนองสองห้อง
120 โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน หนองสองห้อง หนองสองห้อง
121 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ หนองสองห้อง หนองสองห้อง
122 โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว หนองเม็ก หนองสองห้อง
123 โรงเรียนบ้านหนองไทร หนองเม็ก หนองสองห้อง
124 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา หนองเม็ก หนองสองห้อง
125 โรงเรียนบ้านวังคูณ หนองเม็ก หนองสองห้อง
126 โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า หนองเม็ก หนองสองห้อง
127 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก หนองเม็ก หนองสองห้อง
128 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา หนองเม็ก หนองสองห้อง
129 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา หนองเม็ก หนองสองห้อง
130 โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม หนองเม็ก หนองสองห้อง
131 โรงเรียนบ้านขุมปูน หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง
132 โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง
133 โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง
134 โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ หันโจด หนองสองห้อง
135 โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง หันโจด หนองสองห้อง
136 โรงเรียนบ้านดอนชาด หันโจด หนองสองห้อง
137 โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว หันโจด หนองสองห้อง
138 โรงเรียนบ้านแฝก หันโจด หนองสองห้อง
139 โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ โนนธาตุ หนองสองห้อง
140 โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา โนนธาตุ หนองสองห้อง
141 โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก โนนธาตุ หนองสองห้อง
142 โรงเรียนบ้านสำราญ โนนธาตุ หนองสองห้อง
143 โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ โนนธาตุ หนองสองห้อง
144 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ โนนธาตุ หนองสองห้อง 043-213989 ต่อ 162
145 โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) ก้านเหลือง แวงน้อย 043-497433
146 โรงเรียนบ้านโนนศาลา ก้านเหลือง แวงน้อย
147 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ก้านเหลือง แวงน้อย
148 โรงเรียนบ้านโสกกระหนวน ก้านเหลือง แวงน้อย
149 โรงเรียนบ้านหนองโกบวรวิทยา ก้านเหลือง แวงน้อย
150 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง ก้านเหลือง แวงน้อย
151 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ก้านเหลือง แวงน้อย
152 โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา ก้านเหลือง แวงน้อย
153 โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก ก้านเหลือง แวงน้อย
154 โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว ทางขวาง แวงน้อย
155 โรงเรียนบ้านโคกสง่า ทางขวาง แวงน้อย
156 โรงเรียนบ้านทางขวาง ทางขวาง แวงน้อย
157 โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก ทางขวาง แวงน้อย 043214070
158 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา ทางขวาง แวงน้อย
159 โรงเรียนบ้านท่านางแนว ท่านางแนว แวงน้อย
160 โรงเรียนบ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว ท่านางแนว แวงน้อย
161 โรงเรียนบ้านโพนงาม ท่านางแนว แวงน้อย
162 โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา ท่านางแนว แวงน้อย
163 โรงเรียนบ้านหนองบัวเลิง ท่านางแนว แวงน้อย
164 โรงเรียนบ้านหนองโกน้อย ท่าวัด แวงน้อย
165 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด ท่าวัด แวงน้อย 043497663,043260338
166 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) ท่าวัด แวงน้อย
167 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด ท่าวัด แวงน้อย -
168 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน ละหานนา แวงน้อย
169 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง ละหานนา แวงน้อย
170 โรงเรียนบ้านละหานนา ละหานนา แวงน้อย
171 โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ละหานนา แวงน้อย 043499488
172 โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ ละหานนา แวงน้อย
173 โรงเรียนบ้านหญ้าคา ละหานนา แวงน้อย
174 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา แวงน้อย แวงน้อย
175 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี แวงน้อย แวงน้อย
176 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน แวงน้อย แวงน้อย
177 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล แวงน้อย แวงน้อย
178 โรงเรียนบ้านกุดรู แวงน้อย แวงน้อย
179 โรงเรียนบ้านโนนศิลา แวงน้อย แวงน้อย
180 โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ แวงน้อย แวงน้อย
181 โรงเรียนบ้านแวงน้อย แวงน้อย แวงน้อย
182 โรงเรียนบ้านดอนโจด คอนฉิม แวงใหญ่
183 โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง คอนฉิม แวงใหญ่
184 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ คอนฉิม แวงใหญ่
185 โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ คอนฉิม แวงใหญ่
186 โรงเรียนบ้านคอนฉิม คอนฉิม แวงใหญ่ 043 496622
187 โรงเรียนบ้านบะแค แวงใหญ่ แวงใหญ่
188 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม แวงใหญ่ แวงใหญ่
189 โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ แวงใหญ่ แวงใหญ่
190 โรงเรียนบ้านรัตนะ โนนทอง แวงใหญ่
191 โรงเรียนโนนทองวิทยา โนนทอง แวงใหญ่
192 โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา โนนทอง แวงใหญ่
193 โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ โนนทอง แวงใหญ่
194 โรงเรียนบ้านป่าไม้งาม โนนทอง แวงใหญ่
195 โรงเรียนบ้านรัตนะสาขาชีวังเวิน โนนทอง แวงใหญ่
196 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ โนนสะอาด แวงใหญ่
197 โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ โนนสะอาด แวงใหญ่ 043214073
198 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร โนนสะอาด แวงใหญ่
199 โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา โนนสะอาด แวงใหญ่
200 โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา โนนสะอาด แวงใหญ่
201 โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง ใหม่นาเพียง แวงใหญ่
202 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน ใหม่นาเพียง แวงใหญ่
203 โรงเรียนบ้านโนนจันทึก ใหม่นาเพียง แวงใหญ่
204 โรงเรียนบ้านหนองแดง ใหม่นาเพียง แวงใหญ่
205 โรงเรียนบ้านโสกไผ่สาขาโสกเหลื่อม ใหม่นาเพียง แวงใหญ่
206 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ใหม่นาเพียง แวงใหญ่
207 โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ ใหม่นาเพียง แวงใหญ่
208 โรงเรียนบ้านโสกไผ่ ใหม่นาเพียง แวงใหญ่
209 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น บ้านหัน โนนศิลา
210 โรงเรียนบ้านห้วยแคน บ้านหัน โนนศิลา
211 โรงเรียนบ้านหันศิลางาม บ้านหัน โนนศิลา
212 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ บ้านหัน โนนศิลา
213 โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ บ้านหัน โนนศิลา
214 โรงเรียนเบญจคามสามัคคี บ้านหัน โนนศิลา
215 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา บ้านหัน โนนศิลา
216 โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี บ้านหัน โนนศิลา
217 โรงเรียนบ้านผักหวาน หนองปลาหมอ โนนศิลา
218 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า หนองปลาหมอ โนนศิลา
219 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา หนองปลาหมอ โนนศิลา
220 โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา หนองปลาหมอ โนนศิลา
221 โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ เปือยใหญ่ โนนศิลา
222 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี เปือยใหญ่ โนนศิลา
223 โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ โนนศิลา โนนศิลา
224 โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม โนนศิลา โนนศิลา
225 โรงเรียนอนุบาลสุรีพร โนนศิลา โนนศิลา
226 โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ โนนศิลา โนนศิลา
227 โรงเรียนบ้านหลุบคา โนนศิลา โนนศิลา
228 โรงเรียนบ้านโนนแดง โนนแดง โนนศิลา
229 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า โนนแดง โนนศิลา