ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนกร พัฒมะณี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.พีรพัฒน์ สุวรรณจินดา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.อิสรา บัวอ่อน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.โชติกา ไชยกองวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ทศพล นามวิชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ศุภัสรา จันทราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ภาสวีร์ อันทะคำภู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุกฤตา กองขึ้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.3